Search form

Luk ma Peba 12:36

36Sɨ wɨn odede rɨga na taindam opi re rɨngmim ra wɨko rɨgap towaina yonggyamɨnd yɨr ungaunenyi simesime omnam ra ton tɨtenj sisɨl molkongga omna diyamdiyampu ke dɨde mora odouneny, nokɨm da ɨdenat ton towa yonggyamɨm odenja mora ɨpangendai.