Search form

Luk ma Peba 12:37

37Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn. Onggɨtyam wɨko rɨga re b'ogɨl omni im yena ra towa yonggyam yɨr epangki tadariny ra ton tɨtenj. Sɨ ra towa yonggyam odede mɨlend yɨr tanginy, todaka rob kae b'atɨjɨg, ɨ ket ten tamisiny diyamɨm, ɨ dɨde diyampu wa ik dɨde towanɨm ngole b'atɨndrɨk.