Search form

Luk ma Peba 12:4

4“Kor rɨgawar! Kon wen tamneninyɨn da, ‘Goro moga tuwajinam ten yepim re rɨga jɨ nena uj andrɨkenenanj, sɨ ton onggɨt kak ke ra makwa opima b'usaya nangga im omnɨka teyenanj.’