Search form

Luk ma Peba 12:41

41Ɨ Petro ket Yesund yerkitonj da, “Yonggyam! Rɨka man onggɨtyam tendam yɨt yopurenyɨt re sowanɨm ma, o rɨka komkesa rɨga wa ma?”