Search form

Luk ma Peba 12:42

42Sɨ Yonggyam mɨra yomnonj da, “Sɨ yete jɨ b'ogɨl multekɨp kɨma nony ɨjai mopyam wɨko rɨga ya yɨm nat ra yonggyamɨmna metɨnd komkesa gasa taramkiny yɨr ɨpkam? Sɨ yonggyam ɨta ket odede nony ɨjai wɨko rɨga obagenj komkesa tina wɨko rɨga wɨp omnenam dɨde towa ita bibɨr wɨn weanjweanjɨnd owou ogonam towaina yingg rɨrɨrɨnd.