Search form

Luk ma Peba 12:45

45Ajɨ rada yonggyam yɨpa negɨrjog wɨko rɨgand tina komkesa wɨko rɨga dɨde tina gasa yɨr ɨpka mopyamɨm obagenj, sɨ ɨja emb jɨ ton ti nony mana indeny da, ‘Meda kor yonggyam ma wanakana e tɨtenj.’ Sɨ ɨngkaemb ton ket b'atom odede negɨr mɨle omnɨkam, opi re wɨko rɨga dɨde wɨko kongga ipowam ɨ owou yiyand wɨmenam ɨ onaika yiyand wɨmenam ɨ dɨde ɨkpɨpɨnd wɨmenam.