Search form

Luk ma Peba 12:46

46Sɨ onggɨt wɨko rɨgamna yonggyam tɨtenj ra onggɨt bibɨr nate rɨdenat ra ton maka bibɨr wumɨr ɨbɨm, ɨ onggɨt wɨn nate rɨdenat ra ton maka wɨn wumɨr ɨbɨm. Seg ti yonggyam ket tin mop owaras dɨde ket ti pɨpmet okau ra yɨpand utkunda kesa rɨga kɨma nenegɨr wɨmenam.