Search form

Luk ma Peba 12:47

47Ɨ rada onggɨt wɨko rɨgat wumɨr e yɨbɨm ti yonggyamɨmna singind b'ingaenam, ajɨ ra ton maka ti yonggyamɨmna singind gasa tangonjeniny dɨde tamnɨkiny, sɨ ti yonggyam ket jogjogpyam e tin ipowa iyeny.