Search form

Luk ma Peba 12:48

48Ajɨ rada yete re wumɨr kesa yɨbɨm ti yonggyamɨmna singi gatab, dɨde ra ton tamnɨkiny negɨr gasa rɨnsim re rɨrɨrjog e ipowa okatam, sɨ ti yonggyam ket sobijog kana e tin ipowa iyeny. Ɨ yamim re yonggyam jogjog agoniny, toda yonggyam ra jogjog im towa pɨlke tadarkiny. Ɨ kwa yamim re yonggyam nony b'ɨjawa kɨma jogjog agoniny, toda yonggyam ra jogjog mim ten tarkeniny.