Search form

Luk ma Peba 12:5

5Ajɨ Kon wen tauyainyɨn yena ra wɨn b'ogla moga uwajya, sɨ wɨn moga yuwada yama re Ti danda yɨbnau rɨga uj ondrɨkam dɨde onggɨt kak ke wul tungg wa ɨskokam.