Search form

Luk ma Peba 12:50

50Ajɨ Kor ɨta ujɨm baptiso nɨbnau rɨnte ra Kon okasɨn. Sɨ rɨdede gar bebɨg kɨma e Kon nɨbnenenyɨn, ngɨrpu Kon undwasɨn onggɨtyam baptiso?