Search form

Luk ma Peba 12:51

51Rɨka ɨja im wɨn nony aindam da Kon rɨga wa ngɨmbla okawa mana netkond dɨkɨnd onggɨt gowukoyɨnd? Kon wen tamninyɨn da nayɨ, ajɨ gangga b'akalka mana.