Search form

Luk ma Peba 12:52

52Mop nokɨp yu ke, ra yɨpa metɨnd paib (5) rɨga tekeny, ton opima gangga b'atkalkenenanj towa wɨngɨrɨnd, nowa rɨgap geja omnɨkenenyi nɨmog rɨga wa pɨlɨnd, ɨ nɨmog rɨgap geja omnɨkenenya nowa rɨga wa pɨlɨnd.