Search form

Luk ma Peba 12:54

Wɨn Ongwata gatab Yɨt

(Mat 16:2-3)

54Ɨ kwa Yesu rɨga bobo amninonj da, “Ra wɨn piro moi omgokand yɨr ongya kemag gatab ke, wɨn odenja im ket tendenindam da, ‘Ukoi piro e namb ik.’ Sɨ ɨta ket onggɨt yɨt rɨrɨrɨnd tawɨk.