Search form

Luk ma Peba 12:56

56Gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga! Ra wɨn gowɨnd dɨde wubɨnd gasa yɨr ongong teyenindam, sɨ wɨn ɨta naska kana wumɨr okatenya da rɨdede wɨp i gou ake wub tebnya. Ajɨ rɨdede paim wɨn maka wumɨr ainindam ongwatenam onggɨtyam yunɨm wɨn gatab?