Search form

Luk ma Peba 12:57

Moina Geja Rɨga kɨma Rɨgarɨga Aina

(Mat 5:25-26)

57“Ɨ kwa nangga paim wɨn maka walenggyam ɨsagɨka eyenindam nanggamog e negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle omnɨkam?