Search form

Luk ma Peba 12:58

58Sɨ ra man mor geja rɨga kɨma yɨpand menon okasɨt majistretɨm pɨlwa kot omnɨkam, sɨ nyawɨnd mada b'ogla iror tauket kot awɨr omnam dɨde rɨgarɨga awowɨm ton kɨma. Ajɨ man maka ra odede omnɨket, ton ke men ɨgonyɨgony mei de b'ɨsagɨka rɨgam pɨlwa, ɨ onggɨt b'ɨsagɨka rɨgat ket men motramis sɨbɨbmet yɨr ɨpka rɨga yɨm wa, ɨ dɨde onggɨt sɨbɨbmet yɨr ɨpka rɨgat ket men ɨsanikesa mɨtɨgarɨk sɨbɨbmet wa.