Search form

Luk ma Peba 12:6

6Sɨ rɨngma, ma rɨgap paib (5) sobijog ngena im emdenenanj ten (10) Toya ke? Sɨ ngena re ma ukoi gasa e. Ajɨ Godɨm wɨpɨnd makwa ɨta yɨpa odede ngena ngai nony b'edati yɨbɨm.