Search form

Luk ma Peba 12:7

7Ajɨ God re opima wen b'obogɨl yɨr ɨpka eyeniny, nangga ma jɨ da Ton opima kwa ogenka eyeniny komkesa mopngɨi waina mopɨnd. Sɨ wɨn goro moga taininam, mop nokɨp wɨn re ukoijog ɨsnawa kɨma im, ajɨ ma ɨja im opi re jogjog sobijog ngena re dɨde.