Search form

Luk ma Peba 12:8

8“Ɨ kwa Kon wen tamninyɨn. Yet ra rɨga wa wɨpɨnd Ken pɨtapɨta notɨneny, Rɨgamna B'ɨga Todaka ɨta Godɨmna aneru wa wɨpɨnd tin pɨtapɨta omɨny dem.