Search form

Luk ma Peba 13

Nonony Yɨtkak Negɨr Mɨle ke Engendam

1Ɨ onggɨt wɨnɨnd nɨnda rɨga kea dɨkɨnd wekenonj, ɨ ton ket Yesund wumɨr yomneno nɨnda Galili rɨga wa gatab yaina kus na re Pilato eslekinonj towaina sɨ b'angga kɨma. 2Sɨ Yesu ten amninonj da, “Ma wɨn ɨja im nony ainindam da onggɨtyam nɨnda Galili rɨga re ukoijog negɨr mɨle rɨga im, ajɨ ton ma ɨja im opi re komkesa Galili rɨga re dɨde, mop nokɨp ton odede negɨrjog wɨp kenaemb uj yokateno? 3Kon wen tamninyɨn da nayɨ, ajɨ wɨda kwa opima komkesa odede wɨp ke negɨr taukindam dem, ra wɨn maka negɨr mɨle ke b'etngenjindam Godɨm pɨlwa. 4Ɨ kwa wɨn wumɨr im onggɨtyam eitin (18) rɨga yena re Silowam taun yɨr ɨpkapu pumbpumb metɨt epmɨkinonj uj tama na. Ma wɨn ɨja im nony ainindam da ton re ukoijog negɨr mɨle rɨga im, ajɨ ton ma ɨja im opi re komkesa rɨga yepim re wekeny de Yerusalem taunɨnd? 5Kon wen tamninyɨn da nayɨ, ajɨ wɨda kwa b'ogla komkesa odede wɨp ke negɨr taukindam dem, ra wɨn maka negɨr mɨle ke b'etngenjindam Godɨm pɨlwa.”

Kɨp kesa Pig Wul gatab Tendam Yɨt

6Ɨ Yesu kwa onggɨtyam tendam yɨt usekawonj da, “Yɨpa rɨgam yɨpa pig wul ɨtliti yɨbnawonj tina greip sopapund, ɨ ton ket yikonj onggɨtyam pig wul mop wa, dɨde pig kɨp yɨrɨk yɨndamkenenonj, ajɨ ton ma kɨp na yodarenenonj. 7Sɨ ton onggɨt greip sopapu yɨr ɨpka rɨgand yomnonj da, ‘Wɨi, kon nowa kemag kɨma na pop nekenyɨmɨn onggɨtyam pig wul mop wa, dɨde pig kɨp yɨrɨk yɨndamkenenyɨmɨn, ajɨ kon makwa ngai kɨp yodarkenenyɨmɨn. Sɨ nangga pae jaba onggɨt wulɨt jabakɨpɨnd gou yesomneneny? Sɨ onggɨt paemb man ket yɨge onggɨtyam pig wul!’ 8Ajɨ onggɨt sopapu yɨr ɨpka rɨgat ti yonggyamɨnd yɨsmonggawonj da, ‘Kor yonggyam! Mabe ngai onggɨtyam pig wul nangg yɨrare b'usaya kwa onggɨtyam yɨpa kemag kɨma! Mabe kon kwa b'obogɨl kibɨr omnɨka yeyenɨn sal omnɨkam. 9Sɨ kon wumɨr en ɨta kɨp tɨjagɨk dem sisɨl kemagɨnd. Ajɨ maka ra dem, man ɨget-a dem.’”

Yesu Kopa Kongga Wɨsakendonj Ju Rɨga waina Wɨram dɨde Yɨr Opmitena Bibɨrɨnd

10Ɨ yɨpa Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd, Yesu rɨga ouyaena eyeninonj yɨpa Ju rɨga waina yɨr opmitenapu metɨnd. 11Ɨ demb de yɨpa kongga wɨbnonj yena re negɨr wɨngawɨngat okati wowamenenonj eitin (18) kemag kɨma. Sɨ ton odede penaemb kopap b'ɨmanti wɨbnenenonj dɨde ma rɨrɨr na aukenenonj mudakak kau b'ɨtnɨkam. 12Ɨ re Yesu tin yɨr wongonj, Ton ket tin ara wemokonj, ɨ ket tin pɨtapɨta womnonj da, “Kongga! Man kemb moina kopa ke b'ɨsakenjɨt.” 13Ngɨrpu ket Ton ti kumbɨnd yɨm aramisinonj. Sɨ odenja ket ton kau b'ɨtnɨkonj, ɨ ket Godɨnd yewangayonj. 14Ajɨ Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met mopyam rɨgat ma sobijog na soro awonj, mop nokɨp Yesu kopa kongga wɨsakendonj re towaina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr nat. Sɨ ton rɨga bobo yɨt etainonj da, “Siks (6) bibɨr opi re meranɨm wɨko mim. Sɨ onggɨt paemb wɨn b'ogla kopa ke b'ɨsakendam tuwenenyɨt onggɨt bibɨr wɨngɨrɨnd. Ajɨ goro meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd!” 15Sɨ Yonggyam ket tin mɨra yomnonj da, “Gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga, sɨ rɨngma, wa wɨngɨrɨnd yɨpayɨpa rɨgap towaina kau o dongki kai ɨtreka eyenenanj towaina kara bora ke dɨde bod wa eyenenanj nyɨ onaikam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd? 16Ajɨ onggɨtyam kongga re Abraamɨmna kus ke b'ɨga o, dɨde ɨtomb jɨ kongga Satanat tin ɨjobɨki wowamenenonj kupka eitin (18) kemag kɨma. Sɨ rɨngma, ma rɨrɨrjog e tin ɨtrekam onggɨtyam Satanamna ɨjobɨkim pɨlke onggɨtyam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd?” 17Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt yopulitonj, komkesa rɨgap yepiya re Tinɨm geja rɨga de wekenonj, ɨngar na aukɨto, ajɨ komkesa rɨga daka re ma sobijog na sam aukɨto komkesa b'ogɨl ɨnyomarena kɨma gasa gatab rɨna re Yesum pɨlke aukɨto.

God ma Pumb Tungg gatab Tendam Yɨt

(Mat 13:31-33; Mak 4:30-32)

18Sɨ Yesu yindonj da, “Nangga gasa e God ma pumb tungg kɨma yɨpa wɨp? Dɨde nanggamog gasa pɨla e Kon God ma pumb tungg yɨpa rɨrɨrkɨp otonainyɨn? 19Sɨ God ma pumb tungg re yɨpa wɨp e odede ɨt re mastad tuny re dɨde rɨna re yɨpa rɨgat yokatonj ɨ ket yɨtlitonj tinajog ɨngkind. Sɨ onggɨtyam nangg owɨnyitonj ɨ ket bɨa peago b'ɨskokonj, ngɨrpu pumbɨnd ngenap onggɨt wul bɨa kumb nata met orangka eyento.” 20Ɨ Ton ket b'usaya yindonj da, “Nanggamog gasa pɨla e Kon God ma pumb tungg yɨpa rɨrɨrkɨp otonainyɨn? 21Sɨ God ma pumb tungg re yɨpa wɨp e odede yist kɨma rɨna re yɨpa konggat yokatonj dɨde ket yɨpa ukoi baiko plawa kɨma yɨimɨkonj dampam, ngɨrpu kupkakupka dampa yɨnɨkonj dɨde yudburenonj.”

Sobijogjog Mora

(Mat 7:13-14, 21-23)

22Ɨ re Yesu menon yokatonj Yerusalem taun wa, Ton kea nyatnyata yikenonj taun nata dɨde tungg nata, dɨde ket rɨga ouyaena eyeninonj. 23Ngɨrpu ket yɨpa rɨgat Tin yɨgekitonj da, “Kor Yonggyam! Rɨka ma jog rɨgapim yɨrkokar yokatenyi?” Ɨ Yesu ket rɨga amninonj da, 24“Kon wen tamninyɨn. Wɨn b'ogla danda yondratena sobijogjog mora nata b'ɨgarenam, mop nokɨp jogjog rɨgap opima yɨrɨk unjomkena yiyenyi b'ɨgarenam, ajɨ towanɨm re ma rɨrɨr e b'ɨgarenam. 25Mop nokɨp ra met yonggyam tutnɨk dɨde mora islongkis, sɨ onggɨt kak ke yepiya ra wɨn bau ke owɨnki tekenyɨt mora odounenand, wɨn pop ɨgekenya da, ‘Yonggyam! Be sowa mora yɨjge!’ Ɨ ton ket ɨja im wen mɨra tamniny da, ‘Wɨn rɨngkaim? Kon ma wumɨr en wanɨm.’ 26Ɨ onggɨt wɨnɨnd, wɨn ɨja im tendenindam da, ‘Sɨn ke pop man kɨma diyam aukenentondam dɨde nyɨ anaikenentondam. Ɨ dɨde man kea sɨn kɨma mekenenot dɨde nouyaeneninot nya nata.’ 27Ajɨ ton wen tesmonggainy dem da, ‘Wɨn rɨngkaim? Kon ma wumɨr en wanɨm. Wɨn komkesa negɨrjog kaokao mɨle rɨga, ewaikisinam kor pɨlke!’ 28Ɨ ra yɨpa wɨn ik dem, wɨn opima yɨr tangindam dem Abraam ɨ Isak ɨ Yakob ɨ dɨde komkesa bageyam God ma pumb tunggɨnd, ajɨ wɨn ra bau wa im tekenyɨt dem. Sɨ demb de bau ke wɨn opima yii kamil b'itiyoindam dem, dɨde kopa b'angnena kɨma or b'ɨtɨinɨkindam dem. 29Ɨ komkesa gowukoyɨnd rɨga opima tuweny dem ɨle gatab ke dɨde kemag gatab ke, ɨ bargubo gatab ke dɨde iye gatab ke, ɨ ket God ten tamisiny dem diyamdiyamɨm Tina pumb tunggɨnd. 30Sɨ yɨr de, yepim re yu sobijogjog nyɨ rɨga opima yɨmta ke ukoijog nyɨ rɨga taukanj dem, ɨ dɨde kwa yepim re yu ukoijog nyɨ rɨga opima yɨmta ke sobijogjog nyɨ rɨga taukanj dem.”

Yesu ma Gar Kopa Yerusalem gatab

(Mat 23:37-39)

31Ɨ onggɨt yɨpaina wɨnɨnd, nɨnda Parisai rɨga tuwonj Yesum pɨlwa, dɨde Tin wumɨr yomno da, “Man ewaikite, ɨ ɨngkek menon yokate b'enga gatab wa, mop nokɨp Erod singi e Men ongandam!” 32Ɨ Yesu ten amninonj da, “Wɨn wuwe ti pɨlwa! Ɨ onggɨt rabem b'amnenayam sobijog dɨ yongg pɨla rɨgand omnya da yu dɨde mep opima Kon negɨr wɨngawɨnga teaukeninyɨn dɨde kopa ke rɨga tesakenjinyɨn. Ɨ ket nowam bibɨrɨnd Kon ɨta onggɨtyam rɨl rɨrɨrkɨp omnyɨn nangga mana re Kon netkond dɨkɨnd onggɨt gowukoyɨnd. 33Ajɨ Kon b'ogla menon yakatɨn yu ɨ mep ɨ dɨde mep da mep, mop nokɨp ɨtemb re makwa rɨrɨrjog e bageyam uj okas Yerusalem taun bau ke. 34Oo! Yerusalem, Yerusalem! Yete re man bageyam uj ondrɨka eyeninyɨt, ɨ opimemb rɨga gɨmo ke uj ondrɨka eyeninyɨt yena re God etmɨkeniny mor pɨlwa. Leamogpyam na Kon singi miyenenyɨmɨn mor b'ɨga yɨpand kupokupo omnam odede rɨngmim ra mogyam paurot tinajog b'ɨga tama ke tuwopɨnsiny. Ajɨ man singi kesa na aukenenyɨmɨt. 35Yɨr de, waina met Yonggyam God ɨta wen terariny dem, sɨ waina met ra ket kak e ɨbɨm dem. Kon wen tamninyɨn da wɨn makwa ɨta ket Ken b'usaya yɨr notngya dem, ngɨrpu ra wɨn tendenindam dem da, ‘God ma b'ogɨl Ton kɨma yete re Yonggyamɨmna nyɨ kɨma ik.’”