Search form

Luk ma Peba 13:10

Yesu Kopa Kongga Wɨsakendonj Ju Rɨga waina Wɨram dɨde Yɨr Opmitena Bibɨrɨnd

10Ɨ yɨpa Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd, Yesu rɨga ouyaena eyeninonj yɨpa Ju rɨga waina yɨr opmitenapu metɨnd.