Search form

Luk ma Peba 13:14

14Ajɨ Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met mopyam rɨgat ma sobijog na soro awonj, mop nokɨp Yesu kopa kongga wɨsakendonj re towaina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr nat. Sɨ ton rɨga bobo yɨt etainonj da, “Siks (6) bibɨr opi re meranɨm wɨko mim. Sɨ onggɨt paemb wɨn b'ogla kopa ke b'ɨsakendam tuwenenyɨt onggɨt bibɨr wɨngɨrɨnd. Ajɨ goro meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd!”