Search form

Luk ma Peba 13:15

15Sɨ Yonggyam ket tin mɨra yomnonj da, “Gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga, sɨ rɨngma, wa wɨngɨrɨnd yɨpayɨpa rɨgap towaina kau o dongki kai ɨtreka eyenenanj towaina kara bora ke dɨde bod wa eyenenanj nyɨ onaikam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd?