Search form

Luk ma Peba 13:16

16Ajɨ onggɨtyam kongga re Abraamɨmna kus ke b'ɨga o, dɨde ɨtomb jɨ kongga Satanat tin ɨjobɨki wowamenenonj kupka eitin (18) kemag kɨma. Sɨ rɨngma, ma rɨrɨrjog e tin ɨtrekam onggɨtyam Satanamna ɨjobɨkim pɨlke onggɨtyam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd?”