Search form

Luk ma Peba 13:17

17Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt yopulitonj, komkesa rɨgap yepiya re Tinɨm geja rɨga de wekenonj, ɨngar na aukɨto, ajɨ komkesa rɨga daka re ma sobijog na sam aukɨto komkesa b'ogɨl ɨnyomarena kɨma gasa gatab rɨna re Yesum pɨlke aukɨto.