Search form

Luk ma Peba 13:2

2Sɨ Yesu ten amninonj da, “Ma wɨn ɨja im nony ainindam da onggɨtyam nɨnda Galili rɨga re ukoijog negɨr mɨle rɨga im, ajɨ ton ma ɨja im opi re komkesa Galili rɨga re dɨde, mop nokɨp ton odede negɨrjog wɨp kenaemb uj yokateno?