Search form

Luk ma Peba 13:23

23Ngɨrpu ket yɨpa rɨgat Tin yɨgekitonj da, “Kor Yonggyam! Rɨka ma jog rɨgapim yɨrkokar yokatenyi?” Ɨ Yesu ket rɨga amninonj da,