Search form

Luk ma Peba 13:24

24“Kon wen tamninyɨn. Wɨn b'ogla danda yondratena sobijogjog mora nata b'ɨgarenam, mop nokɨp jogjog rɨgap opima yɨrɨk unjomkena yiyenyi b'ɨgarenam, ajɨ towanɨm re ma rɨrɨr e b'ɨgarenam.