Search form

Luk ma Peba 13:25

25Mop nokɨp ra met yonggyam tutnɨk dɨde mora islongkis, sɨ onggɨt kak ke yepiya ra wɨn bau ke owɨnki tekenyɨt mora odounenand, wɨn pop ɨgekenya da, ‘Yonggyam! Be sowa mora yɨjge!’ Ɨ ton ket ɨja im wen mɨra tamniny da, ‘Wɨn rɨngkaim? Kon ma wumɨr en wanɨm.’