Search form

Luk ma Peba 13:26

26Ɨ onggɨt wɨnɨnd, wɨn ɨja im tendenindam da, ‘Sɨn ke pop man kɨma diyam aukenentondam dɨde nyɨ anaikenentondam. Ɨ dɨde man kea sɨn kɨma mekenenot dɨde nouyaeneninot nya nata.’