Search form

Luk ma Peba 13:27

27Ajɨ ton wen tesmonggainy dem da, ‘Wɨn rɨngkaim? Kon ma wumɨr en wanɨm. Wɨn komkesa negɨrjog kaokao mɨle rɨga, ewaikisinam kor pɨlke!’