Search form

Luk ma Peba 13:28

28Ɨ ra yɨpa wɨn ik dem, wɨn opima yɨr tangindam dem Abraam ɨ Isak ɨ Yakob ɨ dɨde komkesa bageyam God ma pumb tunggɨnd, ajɨ wɨn ra bau wa im tekenyɨt dem. Sɨ demb de bau ke wɨn opima yii kamil b'itiyoindam dem, dɨde kopa b'angnena kɨma or b'ɨtɨinɨkindam dem.