Search form

Luk ma Peba 13:29

29Ɨ komkesa gowukoyɨnd rɨga opima tuweny dem ɨle gatab ke dɨde kemag gatab ke, ɨ bargubo gatab ke dɨde iye gatab ke, ɨ ket God ten tamisiny dem diyamdiyamɨm Tina pumb tunggɨnd.