Search form

Luk ma Peba 13:3

3Kon wen tamninyɨn da nayɨ, ajɨ wɨda kwa opima komkesa odede wɨp ke negɨr taukindam dem, ra wɨn maka negɨr mɨle ke b'etngenjindam Godɨm pɨlwa.