Search form

Luk ma Peba 13:31

Yesu ma Gar Kopa Yerusalem gatab

(Mat 23:37-39)

31Ɨ onggɨt yɨpaina wɨnɨnd, nɨnda Parisai rɨga tuwonj Yesum pɨlwa, dɨde Tin wumɨr yomno da, “Man ewaikite, ɨ ɨngkek menon yokate b'enga gatab wa, mop nokɨp Erod singi e Men ongandam!”