Search form

Luk ma Peba 13:32

32Ɨ Yesu ten amninonj da, “Wɨn wuwe ti pɨlwa! Ɨ onggɨt rabem b'amnenayam sobijog dɨ yongg pɨla rɨgand omnya da yu dɨde mep opima Kon negɨr wɨngawɨnga teaukeninyɨn dɨde kopa ke rɨga tesakenjinyɨn. Ɨ ket nowam bibɨrɨnd Kon ɨta onggɨtyam rɨl rɨrɨrkɨp omnyɨn nangga mana re Kon netkond dɨkɨnd onggɨt gowukoyɨnd.