Search form

Luk ma Peba 13:33

33Ajɨ Kon b'ogla menon yakatɨn yu ɨ mep ɨ dɨde mep da mep, mop nokɨp ɨtemb re makwa rɨrɨrjog e bageyam uj okas Yerusalem taun bau ke.