Search form

Luk ma Peba 13:35

35Yɨr de, waina met Yonggyam God ɨta wen terariny dem, sɨ waina met ra ket kak e ɨbɨm dem. Kon wen tamninyɨn da wɨn makwa ɨta ket Ken b'usaya yɨr notngya dem, ngɨrpu ra wɨn tendenindam dem da, ‘God ma b'ogɨl Ton kɨma yete re Yonggyamɨmna nyɨ kɨma ik.’”