Search form

Luk ma Peba 13:4

4Ɨ kwa wɨn wumɨr im onggɨtyam eitin (18) rɨga yena re Silowam taun yɨr ɨpkapu pumbpumb metɨt epmɨkinonj uj tama na. Ma wɨn ɨja im nony ainindam da ton re ukoijog negɨr mɨle rɨga im, ajɨ ton ma ɨja im opi re komkesa rɨga yepim re wekeny de Yerusalem taunɨnd?