Search form

Luk ma Peba 13:5

5Kon wen tamninyɨn da nayɨ, ajɨ wɨda kwa b'ogla komkesa odede wɨp ke negɨr taukindam dem, ra wɨn maka negɨr mɨle ke b'etngenjindam Godɨm pɨlwa.”