Search form

Luk ma Peba 13:6

Kɨp kesa Pig Wul gatab Tendam Yɨt

6Ɨ Yesu kwa onggɨtyam tendam yɨt usekawonj da, “Yɨpa rɨgam yɨpa pig wul ɨtliti yɨbnawonj tina greip sopapund, ɨ ton ket yikonj onggɨtyam pig wul mop wa, dɨde pig kɨp yɨrɨk yɨndamkenenonj, ajɨ ton ma kɨp na yodarenenonj.