Search form

Luk ma Peba 14

Kopa Rɨga Ɨsakendam Ju Rɨga waina Wɨram dɨde Yɨr Opmitena Bibɨrɨnd

1Ɨ yɨpa Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd re Yesu b'ɨgaronj yɨpa Parisai mopyamɨmna met wa diyam awowɨm, rɨgap Yesund wuswus yɨr ɨpka yiyeno. 2Ɨ demb de yɨpa kopa rɨga yɨbnonj yaina yɨm ake pɨs re uboubo na wekenonj. 3Sɨ Yesu gog yɨt wumɨrjog rɨga dɨde Parisai rɨga egekisinonj da, “Rɨngma, ma b'ogɨljog e tainy kopa rɨga ɨsakendam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd?” 4Ajɨ ton re mumakesa na wekenonj. Sɨ Yesu onggɨt kopa rɨgand yokatonj dɨde ket tin yɨsakendonj, ngɨrpu ket tin yɨtmɨkitonj. 5Seg Ton ten ramnin da, “Ra wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgamna b'ɨga o kau nyɨ kip wa tunykis meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd, sɨ ma ton ɨdenata e tin oblenj nyɨ kip ke?” 6Sɨ ton makwa rɨrɨr na auto mɨra yɨt opulitam.

Diyamdiyampund Ouyaena

7Ɨ re Yesu ɨngauki rɨga wa mɨle yɨr angawonj b'ɨsnawa kɨma pɨpmet imdand, Ton onggɨt ɨngauki rɨga wa yɨpa tendam yɨt usekawonj odede da, 8“Ra man ya met wa obayɨm meket sisɨl molkongga omna diyamdiyampu wa, goro man b'ɨsnawa kɨma pɨpmet okatɨm. Mop nokɨp ra met yonggyamɨt obai tamɨny men dɨde yɨpa ukoijog ɨsnawa kɨma rɨga yaina ɨsnawa re ma ɨja e ɨt re mor re dɨde, 9ɨ ra met yonggyam ik wa pɨlwa dɨde men motɨny da, ‘Man ti yokae ɨtemb ɨsnawa kɨma pɨpmet,’ sɨ onggɨt wɨn natemb man ket ɨngar kɨma ɨsnawa kesa goujog pɨpmet wa omitam meket. 10Ajɨ ra man obayɨm meket, man b'ogla ɨsnawa kesa goujog pɨpmet okasɨt. Mop nokɨp ɨdenat met yonggyam yete re obai momɨny, ik mor pɨlwa, dɨde men ɨsnawa kɨma motɨny da, ‘Kor rɨga! Nangga pae man onggɨt ɨsnawa kesa goujog pɨpmetɨnd omisɨt? Utnyite! Ade meke de ɨsnawa kɨma pɨpmet wa omitam!’ Sɨ onggɨt wɨn natemb esourena mɨle pɨta tainy mor pɨlɨnd komkesa man kɨma omiti ɨngauki rɨga wa wɨpɨnd. 11Mop nokɨp yet ra tilenggyam pumb wa b'uturowateny, God ɨta tin gou wa omɨny. Ɨ kwa yet ra tilenggyam gou wa aena ikeny, God ɨta tin pumb wa urowateny.” 12Seg ket Yesu met yonggyamɨnd yomnonj da, “Ra man diyam o ukoi owou omnɨket diyamidamɨm, goro moina rɨga tengaukindam, ɨ goro mor nany dɨde yɨngganwar, ɨ goro mor kus ke dɨde kom ke wuswus rɨga, ɨ dɨde goro mor met wuswus rɨga yepim re jogjog gasa kɨma wekeny. Ra man ten obai tamneninyɨt, todaka opima mɨra obai motɨnenyi. Sɨ man re kemb mɨra yokasɨt. 13Ajɨ ra man owou omnɨket diyamdiyamɨm, man b'ogla obai tamneninyɨt gasa kesa rɨga ɨ kobkob rɨga ɨ gomgom rɨga ɨ dɨde yɨrdɨdɨ rɨga. 14Ra man odede mɨle omnɨket, God ma b'ogɨl re ɨta man kɨma, mop nokɨp ton ma rɨrɨr im men mɨra obai motɨnenyi. Ajɨ ɨdenate dem God mɨra motɨny, ra Ton negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga tutnɨkiny dem.”

God ma Pumb Tungg Diyamdiyam gatab Yɨt

(Mat 22:1-10)

15Ɨ re onggɨt met obai rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga onggɨtyam yɨt utkundonj, ton ket Yesund yomnonj da, “God ma b'ogɨl onggɨt rɨgam pɨlwa yet ra diyam tainy dem God ma pumb tunggɨnd.” 16Ajɨ Yesu tin yɨsmonggawonj da, “Yɨpa rɨgat ukoi owou yomnɨkonj diyamdiyamɨm, sɨ ton re jogjog rɨga na obayɨm engaukinonj. 17Ɨ re onggɨt diyamdiyam wɨn awonj, ton ket tina wɨko rɨga yɨtmɨkitonj ten wumɨr omnam yena re ton obayɨm engaukinonj da, 'Wɨn ket menonɨm! Komkesa gasa re ke ongonjeni im.’ 18Ajɨ komkesa rɨga yɨpa wɨp opurena ke ognento da, ‘Sɨn ma rɨrɨr im menonɨm.’ Sɨ naskanyamɨt tin yomnonj da, ‘Wɨi, kear nomne! Kon ke yɨpa gou kɨpol yokasɨn. Sɨ kon amaemb neken onggɨt gou kɨpol yɨr ongongɨm.’ 19Ɨ kwa yɨpat yomnonj da, ‘Wɨi, ukoi kear. Kon ke ten (10) kau akasinyɨn wɨko omnɨkam. Sɨ kon towaina wɨko otonkena ma neken. Sɨ kear nomne!’ 20Ɨ dɨde kwa yɨpat yomnonj da, ‘Kon yu nat kongga kɨma aen. Sɨ onggɨt paemb kon ma rɨrɨr e neken.’ 21Seg ket onggɨt wɨko rɨgat ɨtendonj ti yonggyamɨm pɨlwa, ɨ ket wumɨr yomnenonj opimemb towaina mɨra gatab. Sɨ onggɨt wɨnɨnd, met yonggyam ma sobijog na soro awonj, dɨde ket tina wɨko rɨgand yomnonj da, ‘Otade man metkenyɨt ukoi nya nata ɨ sobijog nya nata onggɨt taun wɨngɨrɨnd. Ɨ man ket teyeninyɨt gasa kesa rɨga ɨ kobkob rɨga ɨ yɨrdɨdɨ rɨga ɨ dɨde gomgom rɨga.’ 22Re ket seg wɨko rɨgat ket ti yonggyamɨnd yomnonj da, ‘Yonggyam! Kon kea moina b'ingawa yɨt rɨrɨrɨnd amnɨkinyɨmɨn, ajɨ pɨpmet re opima komb omitam.’ 23Ɨ yonggyam ket ti wɨko rɨgand yomnonj da, ‘Mekene nya nata ɨ wungawungapu tungg nata onggɨt taun bau ke! Ɨ rɨga danda kɨma ugongnena teyeninyɨt iyenam, nokɨm da ɨdenat koina met yɨndangɨr tainy! 24Mop nokɨp kon wen wumɨr tamninyɨn da onggɨt rɨga wa wɨngɨrɨnd yena re kon engaukinond, towa wɨngɨrɨnd makwa ɨta yɨpat owou met otonkis dem koina diyamdiyampund.’”

Yesu ma B'auyaena Rɨga Awowɨm Bebɨg

(Mat 10:37-38)

25Ɨ re ukoi rɨga bobo Yesu kɨma yɨpand menon yokato, Ton ket towa pɨlwa wɨp engendonj dɨde amninonj da, 26“Yet ra Kor pɨlwa ik Koina b'auyaena rɨga awowɨm, ton b'ogla Ken kupkakupka singi nitiyeny. Ajɨ ra ton tinajog b'u ake mog ɨ ti kongga dɨde ti b'ɨgawar ɨ dɨde ti nany dɨde yɨngganwar singi teyeniny, ɨ dɨde kwa ra ton tinajog yɨrkokar ukoi kana singi iyeny, ton makwa rɨrɨr e Koina b'auyaena rɨga awowɨm. 27Ɨ kwa yet ra maka komkesa tinajog bebɨg takasiny Godɨm wɨkond odede rɨngma ra rɨgat tina wul b'agbag urowas ujɨm dɨde maka ra Ken yɨmta nutundok, ton makwa rɨrɨr e Koina b'auyaena rɨga awowɨm. 28Ra wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga singi tainy pumbpumb met orangam, rɨngma, ma awɨr e ton naska tomis ɨsamkam dɨde mɨra wulkɨp ogenka teyeniny nokɨm da rɨka ti rɨrɨr im wulkɨp onggɨt met undwatam? 29Ɨ maka ra ton onggɨtyam mɨle omnɨk, ton rɨrɨr e rorte nena ɨtot teyeniny. Ɨ ra tinɨm maka ra rɨrɨr tainy met undwatam, komkesa rɨgap yepiya ra yɨr ongong iyenyi ɨtemb kombkomb met, ton ma sobijog yɨtkar kɨma e tin ngong engena iyenyi. 30Ɨ rɨgap ɨja emb ket omnenyi da, ‘Onggɨt rɨgat ke pop met oranga yotomonj, ajɨ ti ma rɨrɨr na undwatam.’ 31O ra yɨpa king menon okas kwa yɨpa king kɨma geja b'iyenam, rɨngma, ma awɨr e ton naska tomis nɨnda tina geja mopyam kɨma, dɨde ton kɨma yɨt ɨgleneny, nokɨm da rɨka tina ten tausɨn (10,000) geja rɨga wa ɨta danda wɨp owarkitam opimemb twenti tausɨn (20,000) geja rɨga yepim re tinɨm gejam tui? 32Ajɨ rada ton ma rɨrɨr e yɨr b'ang wɨp owarkitam ton kɨma gejayam king yete re paja wa yɨbɨm, sɨ onggɨt wɨn natemb ton nɨnda bageyam tetmɨkisiny yɨt iyenam ngɨmbla omnɨkam. 33Sɨ onggɨt paemb odede yɨpa wɨp nya ke, wɨn b'ogla terarkindam komkesa wainajog gasa Koina b'auyaena rɨga awowɨm. Ajɨ maka ra, wɨn makwa rɨrɨr im Koina b'auyaena rɨga taukindam.

Met kesa Sol gatab Tendam Yɨt

(Mat 5:13; Mak 9:50)

34“Sol re b'ogɨl gasa e. Ajɨ ra sol solmet kesa tainy, sɨ rɨdede nya kae solmet kwa b'usaya tɨtenj? 35Onggɨtyam met kesa sol re ma rɨrɨr e ingawam gou sal omnɨkam dɨde sɨde b'ogɨl sal omnɨkam. Sɨ rɨgap opima onggɨtyam met kesa sol b'ɨskokenenanj.+ Yete re man wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, man utkunde!”