Search form

Luk ma Peba 14:1

Kopa Rɨga Ɨsakendam Ju Rɨga waina Wɨram dɨde Yɨr Opmitena Bibɨrɨnd

1Ɨ yɨpa Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd re Yesu b'ɨgaronj yɨpa Parisai mopyamɨmna met wa diyam awowɨm, rɨgap Yesund wuswus yɨr ɨpka yiyeno.