Search form

Luk ma Peba 14:10

10Ajɨ ra man obayɨm meket, man b'ogla ɨsnawa kesa goujog pɨpmet okasɨt. Mop nokɨp ɨdenat met yonggyam yete re obai momɨny, ik mor pɨlwa, dɨde men ɨsnawa kɨma motɨny da, ‘Kor rɨga! Nangga pae man onggɨt ɨsnawa kesa goujog pɨpmetɨnd omisɨt? Utnyite! Ade meke de ɨsnawa kɨma pɨpmet wa omitam!’ Sɨ onggɨt wɨn natemb esourena mɨle pɨta tainy mor pɨlɨnd komkesa man kɨma omiti ɨngauki rɨga wa wɨpɨnd.