Search form

Luk ma Peba 14:12

12Seg ket Yesu met yonggyamɨnd yomnonj da, “Ra man diyam o ukoi owou omnɨket diyamidamɨm, goro moina rɨga tengaukindam, ɨ goro mor nany dɨde yɨngganwar, ɨ goro mor kus ke dɨde kom ke wuswus rɨga, ɨ dɨde goro mor met wuswus rɨga yepim re jogjog gasa kɨma wekeny. Ra man ten obai tamneninyɨt, todaka opima mɨra obai motɨnenyi. Sɨ man re kemb mɨra yokasɨt.