Search form

Luk ma Peba 14:15

God ma Pumb Tungg Diyamdiyam gatab Yɨt

(Mat 22:1-10)

15Ɨ re onggɨt met obai rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga onggɨtyam yɨt utkundonj, ton ket Yesund yomnonj da, “God ma b'ogɨl onggɨt rɨgam pɨlwa yet ra diyam tainy dem God ma pumb tunggɨnd.”