Search form

Luk ma Peba 14:18

18Ajɨ komkesa rɨga yɨpa wɨp opurena ke ognento da, ‘Sɨn ma rɨrɨr im menonɨm.’ Sɨ naskanyamɨt tin yomnonj da, ‘Wɨi, kear nomne! Kon ke yɨpa gou kɨpol yokasɨn. Sɨ kon amaemb neken onggɨt gou kɨpol yɨr ongongɨm.’