Search form

Luk ma Peba 14:23

23Ɨ yonggyam ket ti wɨko rɨgand yomnonj da, ‘Mekene nya nata ɨ wungawungapu tungg nata onggɨt taun bau ke! Ɨ rɨga danda kɨma ugongnena teyeninyɨt iyenam, nokɨm da ɨdenat koina met yɨndangɨr tainy!