Search form

Luk ma Peba 14:24

24Mop nokɨp kon wen wumɨr tamninyɨn da onggɨt rɨga wa wɨngɨrɨnd yena re kon engaukinond, towa wɨngɨrɨnd makwa ɨta yɨpat owou met otonkis dem koina diyamdiyampund.’”